Prehistòries

Els orígens
Sales 1-7 

Els avenços tecnològics que es van produir a la prehistòria van ser tan revolucionaris com els actuals, tot i que molt més espaiats en el temps. La humanitat va canviar gràcies al domini del foc, a la talla de la pedra i a la fabricació de les primeres eines. Aquestes millores van ajudar a consolidar les comunitats i a estimular el seu progrés material. L'agricultura, la ramaderia i la producció de ceràmica també van ser autèntics revulsius, que van portar a la sedentarització, a l’acumulació d'excedents i a l'inici del comerç.

Per fi alguns grups podien especialitzar-se en tasques diferents de l’estricta recerca d’aliments, com ara la metal·lúrgia o la producció de joies, autèntics objectes de luxe de l’època. Noves necessitats generaren nous pensaments, formes artístiques i simbòliques cada cop més elaborades. Les mateixes societats evolucionaren envers models més complexos, amb l’aparició de les primeres jerarquies i dels primers dissenys urbans.

A poc a poc, les cultures prehistòriques varen aglutinar l'ànima col·lectiva europea d'una forma definitiva. Nosaltres som hereus directes d'aquell món.


Caçadors i recol·lectors. Les cultures paleolítiques

Així va començar tot...

Entra

Pagesos, pastors i metal·lúrgics

Del neolític a l’edat del bronze

Entra

L’esperit de les grans pedres. El Megalitisme

A la prehistòria, la pedra era molt més que pedra. Les roques representaven l’esperit de la col·lectivitat, eren el testimoni dels avantpassats.

Entra

La fi de la prehistòria

Del bronze final a la primera edat del ferro

Entra

L’estat argàric. Una societat diferent

Fa uns 4.000 anys, el sud-est de la península Ibèrica experimentà canvis radicals. Molts poblats foren destruïts i s’abandonaren els cementiris ancestrals. La crisi donà pas a la societat argàrica. El seu estudi apunta que es tracta de la primera organització estatal de l’Europa occidental.

Entra