Mànec d'aixa de roure
Després de l’última glaciació (Würm), dos grups humans malden per sobreviure: els epipaleolítics continuen amb la tradició i s’especialitzen en l’aprofi tament dels recursos del territori. Els mesolítics, per la seva banda, s’adapten a medis diversifi cats i protagonitzen un canvi transcendental: la neolitització, la pràctica de l’agricultura i la ramaderia. Els primers pastors i agricultors s’instal¡laran en cabanyes aïllades i en petits campaments propers a l’aigua. És l’època del neolític antic, de la qual conservem objectes de fusta com els de l’assentament de la Draga, al Pla de l’Estany: una falç de ginebró, un pal cavador de boix i un mànec d’aixa de roure, tots ells cedits en dipòsit pel Museu de Banyoles.

Mànec d'aixa de roure

Neolític antic.

Assentament de La Draga, Banyoles, Pla de l'Estany.

Museu de Banyoles, dipòsit de l'Ajuntament de Banyoles.