Càlat iberic
Vas ceràmic pintat amb decoració vegetal, molt característic de la Cultura ibèrica, també anomenat 'barret de copa'.

Càlat de ceràmica ibèrica feta a torn amb decoració pintada, datat al segle III aC i procedent del sud-est de la península Ibèrica.

Es tracta d’un vas molt característic que imita una forma original grega, amb unes dimensions de 23,3 cm d’altura i un diàmetre de vora de 29,4 cm. Quasi sempre va pintat i el trobem amb una gran varietat de mesures i decoracions.

El cos es cilíndric, amb una vora plana a la part superior i dues nanses trenades enganxades al cos. La decoració pintada és de color vinós distribuïda en dos frisos amb motius vegetals separats per línies de diferent gruix. A la vora, motius de ‘dents de llop’.

El seu ús podia ser funcional ─emmagatzematge o transport─ o ser emprat com a vas cerimonial.

Bibliografia

CONDE, M. J. 1992, Una producció ceràmica característica del món ibèric tardà: el kalathos “barret de copa”, Fonaments 8, 117-169.

Ubicació en el museu

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC-BCN-19328

Nom: càlat ibèric

Matèria: ceràmica ibèrica pintada

Període: cultura ibèrica

Cronologia: segle III aC

Jaciment: desconegut

Procedència: sud-est de la península Ibèrica

Mesures: 29.4 x 23.3 cm

Peces relacionades