Un gran equip de treball

L’estudi del jaciment de La Draga des de l’inici la recerca s’ha presentat com un repte majúscul per a desenvolupar un projecte interdisciplinar on avui participen més de 50 investigadors d’institucions de diversos països liderats per centres de recerca de l’Estat (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Consell Superior d’Investigacions Científiques-IMF, Universitat Autònoma de Barcelona i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles). En aquest sentit La Draga s’ha convertit com un espai únic per a implementar  analítiques pioneres en la recerca internacional; com per exemple anàlisis bioquímiques, isòtops estables, ADN, residus de recipients, d’adhesius i estudis microscòpics de paràsits, d’insectes...

Els treballs d’excavació i recerca desenvolupats a La Draga s’han dut a terme en el marc de diversos projectes finançats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per projectes atorgats per la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, liderats pel CSIC-IM,  la UAB i per l’ajuntament de Banyoles.

La recerca desenvolupada ha tingut un gran impacte en els estudis del neolític peninsular i europeu, convertit-se en un referent consolidat a nivell internacional. Aquesta activitat es materialitza en la presència de l’equip de La Draga en tots els fòrums especialitzats sobre el neolític europeu i en una àmplia bibliografia especialitzada, entre la qual podem destacar 6 monografies i 80 articles especialitzats, alguns d’ells publicats en revistes internacionals indexades d’impacte. Finalment la recerca a La Draga té un vessant formatiu acadèmic molt extens tal i com expliciten les diverses tesis doctorals i treballs de màster defensats en els darrers anys.

 


Twitter
Facebook