Materials i recursos didàctics

El Museu d’Arqueologia de Catalunya posa a disposició dels mestres diversos materials didàctics tant per preparar l’activitat al Museu com per treballar a l’aula, així con un servei d'atenció i orientació personalitzada.

Guions del professor

Cada taller didàctic disposa d’un guió de l’activitat adreçat al professorat per conèixer els objectius, els procediments i continguts de les activitats a dur a terme en el Museu.

Maletes didàctiques - En preparació

El MAC s'està preparant per posar a disposició del professorat, en qualitat de préstec, una sèrie de recursos didàctics dissenyats per a una finalitat educativa concreta. Les maletes didàctiques es presenten mitjançant contenidors i continguts que ens permeten treballar i aprendre a través de la interactivitat, la didàctica lúdica i la didàctica de l'objecte, amb l'objectiu de facilitar o reforçar el procés d'ensenyament-aprenentatge sobre una temàtica específica.

Els materials que es solen incloure dins les maletes són objectes, fotografies, documents, rèpliques d'objectes museístics, etc., que es presenten a l'usuari com a elements clau per a experimentar i aprendre a través de la interacció i la manipulació. També s'inclourà un dossier per al professorat on s'oferiran tot un seguit de possibilitats i suggeriments per a utilitzar i treballar amb la maleta. Aquests recursos es podran utilitzar a l'aula de manera prèvia a la visita al Museu, o in situ, a les sales de la pròpia institució museística, amb diverses finalitats educatives com introduir, desenvolupar, concloure, complementar, reforçar, ampliar, reafirmar i avaluar el tema a tractar.

Actualment, el Museu d'Arqueologia de Barcelona s'està preparant per oferir les següents maletes didàctiques: 

 • Els ibers: avenços tècnics i culturals
  Servei de prèstec gratüit
  Contingut: reproduccions de peces, fitxa tècnica de cadascuna de les peces reproduïdes, dibuix d'un poblat ibèric, dibuix d'un vestit ibèric, El llibre dels ibers. Viatge il·lustrat a la cultura ibèrica ( Ed. El mèdol i Signament edicions), diapositives amb guió explicatiu i el dossier Món ibèric.
 • La Prehistòria
  Servei de prèstec gratüit
  Contingut: presentació dels trets fonamentals que caracteritzen les primeres cultures humanes, del període paleolític al neolític, mitjançant reproduccions, un dossier didàctic, un DVD amb text explicatiu i fitxes de les peces més destacades.

Aprenentatge-Servei

L'aprenentatge-servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

S'estableix una relació circular entre l'aprenentatge i el servei: L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat,  i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.

L'APS és:

 • Un mètode per a l'educació formal i no formal, per a totes les edats i que ha de comptar amb un espai temporal precís
 • Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat
 • Un procés d'adquisició de coneixements i competències per a la vida
 • Un mètode de pedagogia activa i reflexiva
 • Una xarxa de "partenaires" i instàncies de connexió i suport
 • Un conjunt d'activitats amb impacte formatiu i transformador 

Els eixos vertebradors del programa són: aprenentatge, solidaritat, convivència, cooperació, compromís, implicació, autonomia, esforç, responsabilitat, participació, empatia, interès...

El MAC Barcelona actua com a element vehiculador entre els alumnes de Batxillerat Humanístic de l'Escola Joan Pelegrí, interessats en arqueologia, i el centre cívic El Sortidor, del barri de Poble Sec. El museu és la entitat col·laboradora on s'adquireix l'aprenentatge que es desenvolupa posteriorment al centre cívic, com a tasca de servei a la societat. Connecta col·lectius socials específics amb el món de les Humanitats, la Cultura i el Patrimoni a través del Treball de Recerca d’alumnes de Batxillerat dins d’una entitat patrimonial. La proximitat entre les entitats col·laboradores és una característica preferent a l'hora de formar els vincles, ja que permet potenciar la cohesió social, la integració veïnal, la cooperació i col·laboració dins del barri i del districte, etc.

Per accedir al web d'Aprenentatge-Servei, clicar aquí.